Nieuwsbrief oktober 2018

Wikis > NBKB Nieuwsbrieven > Nieuwsbrieven 2018 > Nieuwsbrief oktober 2018

Revisie – Reparatie Motor,

 • De Werkgroep CESNI/PT heeft in Bijlage I de toevoeging voor de gegevensbank voor de interpretatie van de technische voorschriften akkoord bevonden met betrekking tot de reparaties uitgevoerd aan voortstuwingsmotoren.

Gaarne hiermee rekening te houden bij inspecties aan vaartuigen waarbij de motoren niet langer aan de in bijlage gestelde voorwaarden voldoen.
De eigenaar zal ondanks de onkosten, gedaan voor de reparatie alsnog een correcte motor moeten plaatsen.

Normenkader waterstof injectie systemen,

 • ILT heeft de eerste “aanvragen aanbeveling waterstof injectie systemen” na het puntsgewijs aanbieden van alle 20 items uit het normenkader geaccepteerd.
  Alle aanvragen voor aanbeveling dienen voorzien te zijn/ worden van een uiteenzetting van alle 20 items benoemd in het normenkader.
  Alle in het verleden ingediende aanvragen zijn hierop tot op heden afgekeurd / niet ontvankelijk verklaard door ILT.
  Alleen van de vaartuigen “LEIDSEGRACHT”, “NAVIA”, “VERONA” & “FEROX” zijn de volledige onderbouwing ontvangen.

Van alle overige nog lopende “aanvragen aanbeveling voor waterstof injectie systemen” dienen de volledige onderbouwingen nog ontvangen te worden.

NBKB heeft eindelijk de notulen van het Certificeringsoverleg met ILT 23-5-2018 ontvangen, waardoor wij jullie helaas nu pas kunnen informeren over de aldaar gemaakte afspraken die voor jullie werkzaamheden van belang zijn.

Mededelingen:

 • Vanaf 31 mei 2018 gaat bij ILT de Tijdelijke Werk Organisatie (TWO) in. Vanaf dat moment is Karin van Duinen geen manager vergunningen binnenvaart meer en zal zij het CO overleg niet meer voorzitten. Maarten de Graaf geeft op hooflijnen uitleg over de TWO. Nieuwe leidinggevenden zijn nog niet bekend. De nieuwe directeur vergunningverlening (portefeuillehouder VV) is Roland Nieuweboer.

Afspraken:

 • Gas BBQ’s;
  de interpretatie van de werkgroep (van de commissies van deskundigen) in Wenen wijkt af van het Nederlands standpunt. Voorlopig blijft de Nederlandse interpretatie van kracht (alleen vast geïnstalleerde BBQ’s, ook buiten zijn toegestaan), deze passen we eventueel aan nadat dit onderwerp in CESNI is besproken en duidelijk is of dit leidt tot wetswijziging of in de database als interpretatie opgenomen wordt.
 • Inspecteren & Certificeren volgens Nieuwe Wetgeving:
  Op de vraag of KI/KL (Keuringsinstanties / Klassenbureaus) vooruitlopend op wijzigingen in wet- en regelgeving, schepen alvast op basis van deze wijzigingen kunnen inspecteren en certificeren, wordt er door ILT gewezen op het gevaar dat in het verleden op deze basis schepen gecertificeerd zijn en dat de wijzigingen door bijvoorbeeld voortschrijdend inzicht toch niet doorgevoerd werden. Als er vooruitlopend op een wijziging al met de wijziging gewerkt gaat worden, moet wel echt zeker zijn dat de wijziging ook doorgezet wordt.

Afgesproken wordt dat wijzigingen die goedgekeurd zijn door CESNI hiervoor in aanmerking komen.
Of er wel of niet vooruitlopend op de wijziging gecertificeerd kan worden moet punt voor punt afgesproken worden in het CO overleg.

 • Inzake motoren:
  Voor schepen waarvoor de motor niet kan worden ingeschreven i.v.m. een verkeerd typekeurnummer mag het definitieve certificaat afgegeven worden zonder dat de motor in het certificaat opgenomen is.
  KI/KL informeert de eigenaar van het schip over deze situatie en dat er mogelijk in de toekomst actie op de motor ondernomen moet worden.
  KI/KL “kenmerkt” deze schepen in haar eigen systeem en geven aan ILT door voor welke schepen er een certificaat zonder motor wordt afgegeven en waar in de toekomst mogelijk actie op ondernomen moet worden.
 • Inzake Erkende bedrijven brandblusinstallaties
  De voorwaarden van de erkenning zijn opnieuw bekeken en bedrijven die zich hebben aangemeld voor een erkenning of verlenging van een erkenning zijn bezocht. Een korte samenvatting van de erkenning: de erkenning handblussers en brandslangen wordt afgegeven op basis van het ADN. Bij schepen die alleen een CvO hebben, mogen de keuringen uitgevoerd worden door deskundige of deskundige bedrijven.Vaste installaties moeten volgens 10.03a lid 6a t/m 6c door een erkend deskundige gekeurd worden. Uitzondering is de keuring volgens lid 6d, 2-jaarlijkse keuring. Deze mag door een deskundige van een deskundig bedrijf uitgevoerd worden. Ditzelfde geldt voor installaties volgend 10.03b

Tijdens het afgelopen CertificeringsOverleg van 19 september j.l. zijn uiteraard ook weer diverse zaken besproken en besloten, waarover onderstaand nadere informatie over de vastgelegde afspraken:

 • Instructions to Registered Organisations (PI’s) nr. 3
  Datum overgangsbepaling in de instructie dient te worden aangepast naar 01-02-2020 conform Beleidsregel. NBKB heeft ILT hierop reeds in februari gewezen en ook aan u allen reeds gecommuniceerd dat dit 01-02-2020 zou moeten zijn.
  De instructie to RO wordt nog aangepast naar ES-TRIN.
 • Gasverklaring

De wijze van keuring werd op verschillende manieren geïnterpreteerd. We willen dat gas op een uniforme wijze gekeurd wordt. Er is gesproken met de Hiswa, mogelijk gaat Hiswa ook volgens hoofdstuk 14 keuren. Tijdens het overleg is de werkwijze bevestigd van de door Katja van der Wall van ILT, verstuurde brief. Hiswa keuringen zijn dus op dit moment niet acceptabel, hiermee kan ook voor pleziervaartuigen niet door een HISWA keurder de keuring geaccepteerd worden.

 • Gas barbecue

Vast opgestelde gas BBQ’s mogen aan boord worden gebruikt. Let op: Mits vast opgesteld. Deze dienen ook in de gasverklaring te worden opgenomen.

 • Binnenvaart vissersschepen

Een binnenvaartvissersvaartuig is een vissersvaartuig als het ingeschreven staat in het visserijregister. Voor binnenvaartvissersschepen is er certificaatplicht maar er zijn nog geen voorschriften op grond waarvan een certificaat kan worden afgegeven.
Bij het opstellen van de Instructie was de denklijn dat alle binnenvaartvissersschepen geregistreerd staan in het visserijregister (economische zaken). Echter dat blijkt niet altijd het geval te zijn. Veel binnenvaartvissersvaartuigen zijn niet geregistreerd in het visserijregister.

Doordat een registratie ontbreekt worden deze voor de visserij gebruikte schepen, hoewel geen drijvend werktuig toch als zodanig gecertificeerd.

Certificaatplicht is er op basis van afmetingen.
Kortom:
Deze schepen wel aanmelden en de ILT zal de schepen in de database opnemen als vissersvaartuig (binnenvaart) (met ENI en id-nummer) en niet certificeren als drijvend werktuig.

ILT meldt dat andere overheidsdiensten alleen vissersvaartuigen toestemming (gaan) geven om in bepaalde gebieden aanwezig te mogen zijn. Als een vissersvaartuig gecertificeerd is/wordt als drijvend werktuig, dan kan dit betekenen dat de schepen niet meer op hun “werkplek” kunnen komen. Vandaar nogmaals het verzoek om deze schepen niet te certificeren als drijvende werktuigen.