ALGEMENE VOORWAARDEN NBKB

Home > Algemene voorwaarden NBKB 2021 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN BEPAALDE WERKZAAMHEDEN DIE SAMENHANGEN MET HET ONDERZOEK VAN BINNENSCHEPEN 
Alle door het NBKB c.q. de NBKB inspecteurs uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van certificeren van binnenvaartschepen worden uitgevoerd onder de NBKB Algemene voorwaarden 2021.

NBKB hecht veel waarde aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en daarmee bescherming van, verantwoord en transparant omgang met persoonsgegevens.

Hulp nodig?

Altijd snel antwoord op werkdagen van 08:30 – 17:00.

Algemene voorwaarden NBKB 2021

1. ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle NBKB opdrachten en overeenkomsten in het kader van de inspecties van IL&T.

2. Verwijst de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst naar zijn eigen algemene voorwaarden dan wijst het NBKB deze nu voor alsdan van de hand.

3. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van “opdrachtgever” zijn daaronder mede begrepen alle opdrachtgevers, die tezamen één opdracht hebben gegeven, alsmede zijn of hun gemachtigden.

2. OPDRACHTEN
 1. Elke opdracht heeft slechts betrekking op het daarbij aangegeven doel; er kan geen gevolg voor enig ander doel aan worden verbonden.
3. OPDRACHTBEVESTIGING
 1. De aanvaarding, aanvulling en/of wijziging van de opdracht wordt door het NBKB schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. In de bevestiging wordt het doel waarvoor de opdracht is verstrekt duidelijk omschreven en wordt het betreffende object en/of schadegeval nauwgezet aangeduid.
 2. De bevestiging benadrukt dat op alle opdrachten en aanvullingen daarop of wijzigingen daarvan deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.
4. VERPLICHTINGEN VAN HET NBKB

1. Het NBKB zal de door hem aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen vervullen, nauwgezet en onbevooroordeeld, zoals dat van een onpartijdig inspecteur en vertrouwensman mag worden verwacht.

5. GEHEIMHOUDING
 1. Het NBKB is, voor zover hem mogelijk, verplicht tot geheimhouding jegens derden van wat hem bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht ter kennis is gebracht of gekomen, alsmede van zijn rapport aan de opdrachtgever.
 2. Het NBKB staat er voor in dat de (zijn) medewerkers, van wier diensten hij bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt, zich naar diezelfde regels gedragen.
6. DESKUNDIGEN
 1. Indien en voor zover het NBKB dat nodig acht voor een deugdelijke uitvoering van de opdracht, zal hij zich in naam van de opdrachtgever kunnen doen bijstaan door een of meer deskundigen. De kosten van deze deskundigen kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
7. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

1. De opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de opdracht onder zodanige condities kan geschieden als de aard van de opdracht redelijkerwijs met zich meebrengt.
2. Bij, of zo spoedig mogelijk na, het verlenen van de opdracht verstrekt de opdrachtgever aan het NBKB , zo nodig schriftelijk, al die gegevens en inlichtingen, die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever staat er voor in dat de verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Door het NBKB geleden schade, als gevolg van onjuist of onvoldoende verstrekte gegevens, komt ten laste van de opdrachtgever.
3. De opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de werkzaamheden, welke voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn, op de juiste wijze kunnen geschieden.
4. De opdrachtgever blijft te allen tijde eindverantwoordelijk dat de opgegeven (afwijkingen) werkzaamheden conform en integer worden uitgevoerd en verklaart ongeziene constatering/gebreken buiten inspecties op te geven en te melden aan de inspecteur.

8. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT
 1. 1. Op grond van voor hem dringende redenen zal het NBKB de verdere uitvoering van de reeds aanvaarde opdracht mogen beëindigen, zonder de verplichting tot vergoeding van schade, welke dientengevolge door de opdrachtgever mocht worden geleden, en onder het uitbrengen aan de opdrachtgever van een mondeling of schriftelijk – zulks ter keuze aan het NBKB – verslag over de reeds verrichte werkzaamheden.
  2. De opdrachtgever mag de uitvoering van de betreffende opdracht ten alle tijd beëindigen. De opdrachtgever is verplicht alle kosten en schaden te vergoeden, die voor NBKB rechtstreeks voortvloeien uit de opzegging of onderbreking door de opdrachtgever van de overeenkomst, waarbij de bepalingen van artikel 11 toepassing zullen vinden.
9. RAPPORTAGE
 1. Aan het slot van de uitvoering van zijn opdracht brengt het NBKB aan de opdrachtgever schriftelijk rapport uit van zijn bevindingen in relatie tot het doel waarvoor de opdracht werd verstrekt.
 2. Telkens wanneer het NBKB dat nodig acht, dan wel partijen dat hebben afgesproken, brengt het NBKB tussenrapport aan de opdrachtgever uit.
10. EINDRAPPORTAGE EN BEWAARPLICHT
 1. De werkzaamheden van het NBKB eindigen (behoudens in gevallen van tussentijdse beëindiging als bedoeld in artikel 8) met de indiening van het eindrapport of verstrekking van het certificaat met betrekking tot de door NBKB aanvaarde opdracht.
 2. Het NBKB zal alle gegevens, correspondentie, documenten, foto’s en dergelijke stukken, die betrekking hebben op het aanvaarden en uitvoeren van de opdracht, gedurende een termijn van vijf jaren na de indiening van het rapport bewaren. Overige materiële zaken, die het NBKB onder zich heeft en betrekking hebben op het onderwerp van de opdracht, zullen door het NBKB niet langer dan twaalf maanden na de indiening van het rapport bewaard hoeven te worden.
11. KOSTEN, FACTURERING EN BETALING

1. Het uitvoeren door NBKB van de opdracht geschiedt tegen de op www.nbkb.nl  vermelde tarieven (NBKB administratie) en de kosten van de door de inspecteur  uitgevoerde inspectiewerkzaamheden, welke gebaseerd zijn op feitelijk gewerkte uren en reis en onkosten. Desgewenst kan een inschatting hiervan vooraf opgevraagd worden  bij de NBKB inspecteur. U ontvangt van NBKB de factuur met de totale kosten van de NBKB administratie en de kosten van de NBKB inspecteur.
2. Het NBKB heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft te betalen, zijn door de opdrachtgever verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de gerechtelijke kosten (waaronder de gerechtskosten en de kosten van juridische bijstand) alsmede alle andere kosten gemaakt ter inning van de vordering.

12. RENTE EN KOSTEN
 1. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is het NBKB gerechtigd vanaf de factuurdatum een rente van 1,5 % per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is, aan de opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 2. Bij niet, of niet-tijdige betaling of niet-nakoming van één van de andere verplichtingen van de opdrachtgever is de opdrachtgever, buiten het factuurbedrag en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door de niet-betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan het NBKB verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het, met inbegrip van de vorengenoemde rente, door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,- en zijn verschuldigd in ieder geval waarin het NBKB zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Reeds door het inschakelen van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid van betaling door de opdrachtgever van de buitengerechtelijke incassokosten, zonder dat het NBKB gehouden is aan te tonen dat deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt.
13. AANSPRAKELIJKHEID
 1. Het NBKB is jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk indien de opdracht voldoet aan het in artikel 2 alsmede aan het in artikel 4 bepaalde; zulks met inachtneming van het nader in dit artikel en in artikel 14 bepaalde.
 2. Behoudens aansprakelijkheid van het NBKB krachtens dwingendrechtelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is het NBKB niet aansprakelijk voor en derhalve nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel bij de opdrachtgever als bij derden ontstaan ten gevolge van: a. ondeugdelijke condities en onjuiste en/of onvolledige gegevens, als bedoeld in artikel 7; b. onjuiste en/of onvolledige gegevens als bedoeld in artikel 7 meer in het bijzonder waar het betreft de door het NBKB verlangde gegevens, voor zover het NBKB de omstandigheden ter verkrijging van zodanige gegevens, redelijkerwijs niet heeft kunnen waarnemen; c. door het NBKB niet verrichte werkzaamheden, voor zover het NBKB de werkzaamheden in het kader van het in artikel 2 alsmede in artikel 4 bepaalde, redelijkerwijs niet behoefde te verrichten; d. fouten en/of vertragingen ontstaan door de incorrecte werking van apparatuur, die door het NBKB bij de uitvoering van de opdracht wordt gebruikt, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat het NBKB in de zorg voor die apparatuur is tekortgeschoten. Deze uitsluiting geldt zowel in het geval de bedoelde incorrecte werking is veroorzaakt door het uitvallen of haperen in de stroomvoorziening en/of andere van buiten de apparatuur komende oorzaken, waarvan het NBKB de voorkoming niet in de hand houdt, als door gebreken van de apparatuur, inclusief eventuele software, zelf; e. het niet of niet tijdig gereed komen van het rapport; f. de verrichtingen en handelingen van de in het kader van artikel 6. van deze algemene voorwaarden aangewezen deskundigen.
 3. Het NBKB is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan, door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur en andere zaken.
 4. De opdrachtgever vrijwaart het NBKB voor aanspraken van derden terzake van schade aan, door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur en andere zaken voor de uitvoering van de werkzaamheden door het NBKB alsook ter zake van schade aan te inspecteren zaken.
 5. Voor indirecte schade is het NBKB nimmer aansprakelijk.
14. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING EN VERJARING
 1. Eventuele aansprakelijkheid van NBKB is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de door het NBKB aan de opdrachtgever in rekening te brengen resp. gebrachte vacatie en onkosten doch zal nimmer meer belopen dan het bedrag dat ingevolge de beroepsaansprakelijkheidsverzekering NBKB in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. Eventuele samenloop van opdrachten wordt in dit verband als één geval aangemerkt.
 2. Iedere vordering te dier zake vervalt één jaar na de datum van indiening van het rapport bij de opdrachtgever, met dien verstande dat vorderingen, gegrond op de bepalingen van artikel 10.2, bij afloop van de aldaar genoemde termijn vervallen.
15. VRIJWARING
 1. De opdrachtgever vrijwaart het NBKB tegen alle aanspraken van derden, zowel ter zake van de uitvoering van de opdracht, als ter zake van het door het NBKB uitgebrachte rapport.
16. PRIVACY VERKLARING

 1.  Voor de NBKB privacy verklaring wordt verwezen naar de NBKB website nbkb.nl/over-ons/

17. KLACHTPLICHT

1. Opdrachtgever kan, welke samen met NBKB een opdrachtbevestiging heeft  ondertekend, geen beroep meer doen nadat hij/zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken en dit gebrek niet schriftelijk bij NBKB heeft gemeld, binnen 6 weken na ontvangst van de NBKB factuur.

18. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
 1. Op alle opdrachten onder deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. In alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als ook van juridische aard, tussen de opdrachtgever en het NBKB zal de Rechtbank te Rotterdam bevoegd zijn. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de Stichting NBKB. (www.nbkb.nl).
Scroll naar boven