Certificerende inspecties

Home > Certificeren > Certificerende inspecties

Na iedere wezenlijke verandering of reparatie mag het vaartuig eerst dan weer in de vaart worden gebracht, wanneer het op grond van een bijzonder onderzoek daarvoor opnieuw is toegelaten.

Hulp nodig?

Altijd snel antwoord op werkdagen van 08:30 – 17:00.

Casco inspectie

Uw vaartuig dient voor een casco-inspectie op een helling of in een scheepsdok te worden drooggezet. Het vaartuig dient goed toegankelijk en, indien niet anders overeengekomen, schoon en droog te zijn.

Buitenzijde

De inspecteur zal een nauwkeurige diktemeting uitvoeren met behulp van een gekalibreerde diktemeter, waarbij vlak-, kim- en huidbeplating word gemeten. Een diktemeting vindt steekproefsgewijs plaats. Het is onmogelijk om alle beplating volledig te meten. De inspecteur meet op een aantal plaatsen die hij kiest op basis van zijn ervaring.
De schroefas- en roerspeling vallen ook onder de casco-inspectie, deze worden gemeten en geïnspecteerd.

Binnenzijde

De inspecteur dient veilig aan boord te kunnen gaan voor een inspectie.  De inspecteur maakt een inschatting of er ook onder de laadvloer en/of in de compartimenten moet worden geïnspecteerd. Hiervoor dient op aanwijzing van de inspecteur belemmerende betimmeringen, buikdenningen, beplatingen, schutplaten, deksels en/of dergelijke te worden weggenomen.
Na de inspectie ontvangt u het casco- en  het diktemetingsrapport, waarin eventuele afwijkingen worden vermeld. Tijdens de inspectie kunnen afwijkingen (ten aanzien van wettelijke eisen) aan het licht komen die eerst dienen te worden opgelost, alvorens  er tot (her-)certificering kan worden overgegaan.

Veiligheidsinspectie

Bij een veiligheidsinspectie bekijkt de inspecteur of het schip aan de wettelijk gestelde eisen voldoet. De veiligheidseisen verschillen per type vaartuig, vaargebied, exploitatie en certificaat.

Bij een veiligheidsinspectie worden o.a. de volgende punten geïnspecteerd:

  • Machinekamer;
  • Stuurhut;
  • Verblijven;
  • Voor-, midden- en achterschip;
  • ADN (alleen van toepassing bij Certificaat van Goedkeuring)

Na de veiligheidsinspectie ontvangt u het inspectierapport waarop de geconstateerde afwijkingen (ten aanzien van wettelijke eisen) zijn vermeld. Wanneer alle afwijkingen verholpen zijn, volgt er een eindinspectie of nacontrole.
De veiligheidsinspectie kan gecombineerd worden met de casco-inspectie. Hierdoor kan de inspecteur direct het gehele inspectietraject uitvoeren

Deelinspecties

  • Proefvaart
  • Geluidmeten
  • Inbouwverklaring verbrandingsmotoren
  • Mast- en Tuigagekeuring
  • Electra-inspectie

Van deze deelinspecties wordt ook een inspectierapport opgemaakt, waarop de geconstateerde afwijkingen (ten aanzien van wettelijke eisen) zijn vermeld. Wanneer alle afwijkingen verholpen zijn, volgt er een eindinspectie of nacontrole.

Eindinspectie en / of nacontrole

Wanneer u kunt aantonen dat de afwijkingen, reparaties en/of aanpassingen die in de inspectierapporten werden vermeld, zijn verholpen, kunt u een afspraak met de inspecteur inplannen voor een eindinspectie. Het is ook mogelijk dat de inspecteur de nacontrole aan de hand van foto’s of andere documenten uitvoert.

Rapportage

Na de uitgevoerde eindinspectie of nacontrole ten aanzien van de afwijkingen tegen de wettelijke eisen, zal de inspecteur een eindinspectierapport opmaken.
Wanneer alle afwijkingen zijn opgelost die het afgeven van het certificaat verhinderen kan worden overgegaan tot (her)certificering.

Scroll naar boven