Wiki's met de tag: PASSAGIERSSCHEPEN

Controle zeildoekoverkapping op open rondvaartboten door ILT

Published on: 21 August 2017

1.

3.4

Januari 2017 Controle zeildoekoverkapping op open rondvaartboten door ILT De ILT heeft geconstateerd dat steeds meer open rondvaartboten het seizoen verlengen. Reders bieden hun passagiers comfort door bij regen of kou de open rondvaartboot te overkappen, vaak met een zeildoek. De specifieke eisen waaraan dit doek moet voldoen, zijn echter onvoldoende bekend bij eigenaars en schippers. Het zeildoek moet moeilijk ontvlambaar zijn zodat bij brand het vuur zich niet razendsnel via het tentdoek kan verspreiden. De inspectie zal daarom dit jaar bij de controle van een open rondvaartboot extra letten op tijdelijke overkappingen. Zij vraagt om bewijs dat deze moeilijk ontvlambaar zijn. Daarnaast vraagt de ILT de keuringsinstellingen van schepen om expliciet aandacht aan het zeildoek te besteden tijdens de keuring. Als andere typen passagiersschepen delen willen overkappen met doek, gelden dezelfde eisen. Ook voor het overkappen van bijvoorbeeld een zonnedek geldt dat het gebruikte zeildoek moeilijk ontvlambaar moet zijn. Materiaal is moeilijk ontvlambaar indien op zijn minst oppervlakken ervan het uitbreiden van een brand beperken. De kwalificatie ‘moeilijk ontvlambaar’ wordt gegeven na een testprocedure. Leveranciers van zeildoek zijn hiermee bekend. Zij kunnen een bewijs afgeven dat het doek moeilijk ontvlambaar is

BBQ’s aan boord van passagiersschepen

Published on: 21 August 2017

2.

14.02 - 15.15

Januari 2017 BBQ’s aan boord van passagiersschepen Het NBKB heeft het volgende van ILT vernomen. De vloeibaargasinstallatie voor verwarmings-, kook- en koelinstallaties die werken op gas moeten voldoen aan hoofdstuk 14 (artikel 13.01 lid 1) met uitzondering van passagiersschepen. Voor passagiersschepen geldt op basis van artikel 15.01, lid 2e, dat vloeibaargasinstallaties zoals bedoeld in hoofdstuk 14 verboden zijn. Dit verbod geldt echter niet voor passagiersschepen met een lengte ≤ 45 m, indien dit voldoet aan de onder artikel 15.15, lid 9, XC genoemde voorwaarden. De opmerking betreft echter BBQ’s die aan boord van schepen worden gebruikt. Hierop zijn de hieronder vermelde opmerkingen van toepassing. De interpretatie van ILT is dat vloeibaargasinstallaties alleen in specifieke ruimtes geplaatst mogen worden en de toestellen vast moeten zijn opgesteld en geïnstalleerd. Het gebruik van een (vaste geïnstalleerde) BBQ in een verblijf, keuken of kombuis is dan toegestaan tenzij artikel 15.01, lid 2e, van toepassing is. Het gebruik van verplaatsbare BBQ’s aan dek valt niet binnen de voorschriften en is dan ook niet toegestaan. De voorschriften waar ILT op doelt zijn: - Artikel 14.02 lid 1, vloeibaargasinstallaties moeten in al hun onderdelen geschikt zijn voor het gebruik van propaan en deugdelijk zijn uitgevoerd en opgesteld. - Artikel 14.02 lid 2, vloeibaargasinstallaties mogen slechts worden gebruikt voor huishoudelijke doeleinden in de verblijven en in het stuurhuis, alsmede voor overeenkomstige doeleinden op passagiersschepen. - Artikel 14.10 lid 1, er mogen slechts gebruiksapparaten worden geïnstalleerd die in één van de Oeverstaten of België voor propaan zijn toegelaten. - Artikel 14.10 lid 2, elk gebruiksapparaat moet zodanig zijn opgesteld en aangesloten dat het niet kan omvallen of onopzettelijk verschuiven en dat onopzettelijk losraken van de aansluitleidingen niet mogelijk is. De hieronder bijgevoegde lijst met gebruiksapparaten (BBQ’s) hebben wij aangetroffen op een keuringsrapport van een erkende gasinstallateur. Dit kan dus niet en moet worden afgekeurd.     Het NBKB heeft er bij de ILT op aangedrongen dat zij de erkende deskundigen overeenkomstig bovenstaande informeert.