Wiki's met de tag: inspectieverklaring koppelpontons

Koppelpontons

Published on: 21 August 2017

1.

17

Januari 2017 (Koppel) Pontons Wat houdt de wettelijke regeling certificering drijvende werktuigen in? Onder invloed van Rijnvaartregelgeving is het begrip ‘binnenvaart’ in de huidige Binnenvaartwet van 2009 verruimd. Kort gezegd valt het kleinschalige baggermaterieel nu onder de wettelijke definitie ‘drijvend werktuig’. Een ‘drijvende werktuig’ wordt aangemerkt als een binnenschip zonder ondergrens van afmetingen en/of waterverplaatsing. Dit heeft tot gevolg dat al het kleinschalig materieel dat niet eerder geregistreerd hoefde te worden nu certificaatplichtig is. Op grond van geldende wetgeving dient ieder drijvende werktuig vóór 2019 gekeurd en gecertificeerd te worden. Met andere woorden: voor 2019 dient ieder drijvend werktuig te beschikken over een Certificaat van Onderzoek. Welk materieel is certificaatplichtig? Alle drijvende werktuigen zijn certificaatplichtig. Kort gezegd: al het kleinschalige materieel dat voorheen niet geregistreerd/gecertificeerd hoefde te worden. Onder de Binnenvaartwet wordt onder een ‘drijvend werktuig’ verstaan: een drijvend bouwsel waarop zich werkinstallaties bevinden, zoals grind- of zandzuigers, baggermolens, hei-installaties, kranen en elevatoren. De wettelijke definitie van drijvend werktuig is in de Binnenvaartwet opgenomen als bijzondere categorie binnenschip zonder hierbij een ondergrens te stellen aan afmetingen en/of waterverplaatsing. Ook drijvende werktuigen <20 meter zoals een maaibootje van 4,5 meter, een multicat, een cutter (6-12 duims), een schuifboot en koppelpontons gebruikt in samenstellen. Drijvende werktuigen gebouwd na 1-7-2009 (nieuwbouw) zijn al certificaatplichtig en dienen te beschikken over een Certificaat van Onderzoek. Met andere woorden: nieuwbouw dient sinds 2009 te voldoen aan de technische vereisten en aan de overgangsbepalingen. Drijvende werktuigen gebouwd vóór 1-7-2009 en waarvan de kiel is gelegd vóór 30-12-2008 (bestaande vloot) dienen per 30-12-2018 te zijn gecertificeerd. Met andere woorden: de bestaande vloot heeft tot 2019 de tijd om gekeurd en gecertificeerd te worden. Zijn pontons ook certificaatplichtig? Pontons <20 meter zijn uitgezonderd van de certificeringsplicht. Probleem hierbij is dat de Waterbouwers geen kale pontons gebruiken. Zodra er een (werk)installatie op een ponton staat, valt het materieel onder de definitie van ‘drijvend werktuig’ en dus onder de certificeringsplicht. Hoe zit het met koppelpontons die worden gebruikt in samenstellen? Op grond van de wettelijke regeling dient er voor ieder samenstel een Certificaat van Onderzoek worden verkregen. Zodra de samenstelling wijzigt en/of er worden andere installaties aan boord gezet, is er sprake van een nieuw schip en dient er opnieuw gecertificeerd te worden. Voor welke wateren geldt de certificeringsplicht? A: De certificeringsplicht voor drijvende werktuigen geldt voor alle Nederlandse binnenwateren (Zone 2 t/m 4) exclusief zand- en grindgaten.  Inspectieverklaring koppelpontons Voor de goede orde verwijzen wij ook nog even naar de informatie welke onlangs toezonden over de NBKB inspectieverklaring waarover wij aan de markt een persbericht verzonden.