Wiki's met de tag: ILT

Controle zeildoekoverkapping op open rondvaartboten door ILT

Published on: 21 August 2017

1.

3.4

Januari 2017 Controle zeildoekoverkapping op open rondvaartboten door ILT De ILT heeft geconstateerd dat steeds meer open rondvaartboten het seizoen verlengen. Reders bieden hun passagiers comfort door bij regen of kou de open rondvaartboot te overkappen, vaak met een zeildoek. De specifieke eisen waaraan dit doek moet voldoen, zijn echter onvoldoende bekend bij eigenaars en schippers. Het zeildoek moet moeilijk ontvlambaar zijn zodat bij brand het vuur zich niet razendsnel via het tentdoek kan verspreiden. De inspectie zal daarom dit jaar bij de controle van een open rondvaartboot extra letten op tijdelijke overkappingen. Zij vraagt om bewijs dat deze moeilijk ontvlambaar zijn. Daarnaast vraagt de ILT de keuringsinstellingen van schepen om expliciet aandacht aan het zeildoek te besteden tijdens de keuring. Als andere typen passagiersschepen delen willen overkappen met doek, gelden dezelfde eisen. Ook voor het overkappen van bijvoorbeeld een zonnedek geldt dat het gebruikte zeildoek moeilijk ontvlambaar moet zijn. Materiaal is moeilijk ontvlambaar indien op zijn minst oppervlakken ervan het uitbreiden van een brand beperken. De kwalificatie ‘moeilijk ontvlambaar’ wordt gegeven na een testprocedure. Leveranciers van zeildoek zijn hiermee bekend. Zij kunnen een bewijs afgeven dat het doek moeilijk ontvlambaar is

Positie mast voor het vlak van het aanvaringsschot

Published on: 21 August 2017

2.

3.03, lid 2

November 2015 Positie mast voor het vlak van het aanvaringsschot (Art. 3.03, lid 2) Identiek aan bovenstaande is tevens bij een aantal door ILT gecertificeerde nieuwbouwvaartuigen dat de hydraulische mast niet volgens de wet- en regelgeving op de juiste plaats staat, zijnde niet achter het vlak van het aanvaringsschot. Met name Duitse handhavers kunnen de neiging hebben om de wet heel letterlijk uit te leggen en zouden hier opmerkingen over kunnen maken. ILT heeft deze afwijking in het verleden wel toegestaan. NBKB heeft hierover in het CO de vraag gesteld, hoe met deze constatering om te gaan. Stellingname ILT: In het verleden werd gekeken naar de virtuele lijn van de mast, nu is de tendens dat naar de voet wordt gekeken. Het kan blijven zoals het is, tenzij je er eentje op de voorsteven tegenkomt, dan moet hem er inderdaad af laten halen en het is goed om dat dan ook vast te leggen. Opgemerkt dient te worden dat deze afwijking dus wel als zodanig in de inspectierapportage dient te worden vermeld!!

Positie doorvoering aanvaringsschot

Published on: 21 August 2017

3.

3.03, lid 5

November 2015 Positie doorvoering aanvaringsschot (Art. 3.03, lid 5) Geconstateerd is tijdens inspecties dat schotdoorvoeringen van door ILT gecertificeerde vaartuigen zich soms niet op de juiste positie bevinden. Dit geldt o.a. voor een aantal recent nieuw gebouwde en door ILT gecertificeerde vaartuigen. NBKB heeft dienaangaande een vraag aan ILT gesteld, met onderstaande reactie van ILT in het CO: Het gaat hier specifiek om de doorgang van onder andere uitlaatgassenleidingen en kabels van bijvoorbeeld boegschroeven en generatoren die zich op minder dan 1/5de van de breedte bevindt. Veel schepen nieuw gebouwd tussen 2000 en 2010 en door de ILT goedgekeurd bevatten hierop een afwijking. Stellingname ILT: Men hoeft de situatie niet te veranderen als je enigszins kan vaststellen dat het altijd zo heeft gezeten. Als het echt over nieuwbouw gaat en men kan duidelijk zien dat er niet aan de situatie gesleuteld is, dan moet je de situatie accepteren zoals die is. Opgemerkt dient te worden dat deze afwijking dus wel als zodanig in de inspectierapportage dient te worden vermeld!!

BBQ’s aan boord van passagiersschepen

Published on: 21 August 2017

4.

14.02 - 15.15

Januari 2017 BBQ’s aan boord van passagiersschepen Het NBKB heeft het volgende van ILT vernomen. De vloeibaargasinstallatie voor verwarmings-, kook- en koelinstallaties die werken op gas moeten voldoen aan hoofdstuk 14 (artikel 13.01 lid 1) met uitzondering van passagiersschepen. Voor passagiersschepen geldt op basis van artikel 15.01, lid 2e, dat vloeibaargasinstallaties zoals bedoeld in hoofdstuk 14 verboden zijn. Dit verbod geldt echter niet voor passagiersschepen met een lengte ≤ 45 m, indien dit voldoet aan de onder artikel 15.15, lid 9, XC genoemde voorwaarden. De opmerking betreft echter BBQ’s die aan boord van schepen worden gebruikt. Hierop zijn de hieronder vermelde opmerkingen van toepassing. De interpretatie van ILT is dat vloeibaargasinstallaties alleen in specifieke ruimtes geplaatst mogen worden en de toestellen vast moeten zijn opgesteld en geïnstalleerd. Het gebruik van een (vaste geïnstalleerde) BBQ in een verblijf, keuken of kombuis is dan toegestaan tenzij artikel 15.01, lid 2e, van toepassing is. Het gebruik van verplaatsbare BBQ’s aan dek valt niet binnen de voorschriften en is dan ook niet toegestaan. De voorschriften waar ILT op doelt zijn: - Artikel 14.02 lid 1, vloeibaargasinstallaties moeten in al hun onderdelen geschikt zijn voor het gebruik van propaan en deugdelijk zijn uitgevoerd en opgesteld. - Artikel 14.02 lid 2, vloeibaargasinstallaties mogen slechts worden gebruikt voor huishoudelijke doeleinden in de verblijven en in het stuurhuis, alsmede voor overeenkomstige doeleinden op passagiersschepen. - Artikel 14.10 lid 1, er mogen slechts gebruiksapparaten worden geïnstalleerd die in één van de Oeverstaten of België voor propaan zijn toegelaten. - Artikel 14.10 lid 2, elk gebruiksapparaat moet zodanig zijn opgesteld en aangesloten dat het niet kan omvallen of onopzettelijk verschuiven en dat onopzettelijk losraken van de aansluitleidingen niet mogelijk is. De hieronder bijgevoegde lijst met gebruiksapparaten (BBQ’s) hebben wij aangetroffen op een keuringsrapport van een erkende gasinstallateur. Dit kan dus niet en moet worden afgekeurd.     Het NBKB heeft er bij de ILT op aangedrongen dat zij de erkende deskundigen overeenkomstig bovenstaande informeert.  

Voorlopige certificaten

Published on: 17 August 2017

5.

2.09

januari 2017 Voorlopige certificaten Er worden door NBKB inspecteurs wel eens meerdere voorlopige certificaten afgegeven op één dag, of binnen een zeer korte tijd. Er is een hardnekkig gerucht dat voorlopige certificaten die op één dag of binnen zeer korte tijd worden geprint, niet door ILT worden doorberekend. Dit is echter niet juist. Wij krijgen voor alle certificaten die zijn geprint een nota van ILT. Wij willen graag de oorzaak weten wanneer er nieuwe voorlopige worden afgegeven. Wanneer er niets bekend is, zijn wij helaas genoodzaakt om de gemaakte kosten aan de inspecteur te berekenen, omdat wij deze nota niet aan de scheepseigenaar kunnen zenden.