Nieuwsbrief maart 2019

Wikis > NBKB Nieuwsbrieven > Nieuwsbrieven 2019 > Nieuwsbrief maart 2019

Voorlopig Certificaat van Goedkeuring

Op grond van Artikel 1.16.1.3.1. lid a), van het ADN, mag er pas een voorlopig Certificaat van Goedkeuring worden afgegeven, wanneer het schip voldoet aan de
desbetreffende voorschriften van het reglement. Dit houdt in dat het vaartuig geen openstaande punten kan hebben en de nacontrole al heeft plaatsgevonden
en dat er alleen nog maar een administratieve handeling nodig is voor afgifte van een nieuw Certificaat.

Dit stond al in het ADN, maar zal door de handhaving steeds strikter worden gecontroleerd. Dit komt ook overeen met de instructie, met betrekking tot de
andere certificaten. Hierbij dienen ook alle afwijkingen verholpen te zijn, alvorens er een voorlopig certificaat mag worden verstrekt. Gaarne de procedure
aanhouden, zoals ze in de wet- en regelgeving zijn opgenomen.

Certificaatplicht drijvende werktuigen
ILT heeft meegedeeld bij een overleg dat mogelijk de verplichting wordt aangepast voor de certificaatverplichting van o.a. drijvende werktuigen.
Hierbij is meegedeeld dat mogelijk de bewoording aangepast zou worden voor waterwegen naar vaarwegen. Hierdoor zouden een groot gedeelte van vaartuigen niet langer certificaat plichtig zijn. Deze mededeling heeft inmiddels de nodige eigenaren en fabrikanten van drijvende werktuigen bereikt.
ILT heeft in het certificeringsoverleg meegedeeld dat deze uitspraak nooit gedaan had mogen worden en dat deze wijziging niet doorgevoerd zal worden.

Hierdoor blijft de verplichting tot certificering gelijk aan de huidig reeds bekende verplichting om te certificeren.
Alle drijvende werktuigen blijven zodoende certificaat plichtig ondanks dat deze enkel op gesloten waterwegen inzetbaar zijn.

Dubbelplaten aanbrengen
Dubbelplaten mogen alleen nog maar worden aangebracht conform de eisen zoals opgenomen in Estrin, Deel II, Bepaling ESI-II-2.
Dan wijs ik jullie met name op de eis in Artikel 4.2, lid A, dat dubbelplaten niet mogen worden aangebracht op platen die de minimale toegestane dikte bereikt of
onderschreden hebben. Dit houdt dus in dat sinds 8 oktober 2018 niet meer is toegestaan om dubbelplaten aan te brengen op plaatsen waar de gemeten dikte
onder de afkeurmaat ligt. Platen dienen te worden vernieuwd indien de afkeurmaat onderschreden wordt.

Tijdig en volledig indienen rapportages

In de BCS dossiers komt het nog regelmatig voor dat inspectie rapportages worden ingediend ter fiattering naar aanleiding van maanden geleden uitgevoerde
inspectie werkzaamheden. Rekening houdend met het nog maar eenmalig mogen verstrekken van een voorlopig certificaat willen wij u er hierbij nogmaals op
wijzen de rapportages ondanks alle drukte tijdig in de dossiers te uploaden.

Ook bij het ter fiattering aanbieden van de reeds verstrekte voorlopige certificaten worden nog regelmatig onvoldoende rapportages ingediend om de voorlopige
certificaten te kunnen en mogen afgeven, laat staan deze als NBKB kantoor te kunnen en mogen fiatteren. NBKB kantoor kan alleen voorlopige certificaten
fiatteren indien aantoonbaar het gehele vaartuig voldoet aan de wet- en regelgeving , inclusief eventuele benodigde tekening-schemakeur.

Inbouw motoren volgens de flexregeling
Van ILT krijgen we sinds januari 2019 diverse inbouwverklaringen retour, voorzien van de volgende tekst.

“”
Bijgaande inbouwverklaring retour is een generator type GB wat volgens de flexregeling verwerkt dient te worden dat kan echter nu ook niet meer.
Alle inbouwverklaringen die betrekking hebben op de flexregeling waarvan de datum op de inbouwverklaring na 1 januari 2019 worden ingediend kunnen
helemaal niet meer verwerkt worden.
“”

Motoren met GB in de code mochten tot 31-12-2011 ingebouwd worden. ILT heeft hiervan gezegd dat deze motoren niet 7 jaar op de “plank” hebben gestaan. Dit
geldt ook voor andere motoren. Geef dit door aan de scheepseigenaar, zodat deze actie naar de motorleverancier kan nemen.