Nieuwsbrief juli 2019

Wikis > NBKB Nieuwsbrieven > Nieuwsbrieven 2019 > Nieuwsbrief juli 2019

Opmaak en aanbieden van facturen:

 • BTW nummer: Graag bij een buitenlandse scheepseigenaar, indien dit een bedrijf is, dus geen privéeigenaar van een jacht, het BTW nummer vermelden, zodat we een factuur met “BTW verlegd” op kunnen maken.
 • Adres factuur: Graag duidelijk vermelden waar de factuur naartoe moet worden gezonden. Let hierbij op dat bij een langlopend dossier de scheepseigenaar kan zijn verhuisd. Dit even navragen bij nacontrole. Afwijkende adressen svp in het notitieveld zetten. Als de factuur per e-mail kan worden verzonden dan graag vermelden. Check even of het e-mail adres correct is.
 • Ordernummer: Grote bedrijven werken vaak met een ordernummer. Wanneer dit niet wordt vermeld, wordt er ook niet betaald. Daarnaast zijn er enkele bedrijven die van te voren al de kosten willen weten. Als hier administratiekosten NBKB bij zitten, dit graag bij ons even navragen. Dan geven wij de kosten op en leggen het vast in het notitieveld. Nu worden er enkele facturen niet voldaan omdat de kosten op het opdrachtbon niet overeenkomen met het bedrag op de factuur. Dit zorgt weer tot vertraging en extra werk.

Wijzigingen Certificaatgegevens:

 • Stap 601/602 behandelschema: Bij stap 601/ 602, komen we regelmatig tegen dat de gegevens niet juist zijn. Wanneer de gegevens niet juist zijn dan wordt het door ILT verkeerd overgenomen en moeten we het weer laten corrigeren. Hier gaat veel tijd in zitten. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met het feit dat er niet altijd iemand bij de overheid aanwezig is om de zaken recht te zetten als gevolg van de interne problemen bij ILT.
  De scheepseigenaar heeft hier geen boodschap aan en kijkt naar het NBKB, want die geven de certificaten af.

Tijdig toezenden documentatie en originele Certificaten:

 • Tijdige toezending documentatie en originele certificaten: Graag ervoor zorg dragen dat de documentatie en originele certificaten zo snel mogelijk bij het NBKB komen. Naar aanleiding van het nog maar eenmalig mogen afgeven van het voorlopig certificaat is NBKB sterk afhankelijk van de inspecteur voor het tijdig aanleveren van de rapportages en de concept certificaten. Helaas komt het nog vaak voor dat concept certificaten en/ of facturen enkele dagen voor afloop van het verstrekte voorlopige certificaat worden geüpload in het BCS systeem.
  Vele inspecteurs scannen de originele certificaten in en zorgen dat de certificaten naar ons worden gezonden. Wanneer wij ze hebben ontvangen, zetten we dit altijd in het notitieveld. We zullen een week nadat stap 900 ter fiattering is aangeboden en de originele certificaten zijn nog niet ontvangen stap 900 afkeuren met de mededeling dat we het originele certificaat nog niet hebben ontvangen.

Ontvangen betalingen en Verzending Certificaten:

 • Certificaten vooraf verzenden zonder handtekening: Het is niet toegestaan om ongetekende certificaten naar het schip te zenden. Sommige scheepseigenaren varen hier jaren mee en geven dan aan dat ze de originele certificaten kwijt zijn, terwijl deze dan hier op kantoor liggen. Wanneer alle gegevens tijdig worden geupload dan zullen wij ervoor zorgen dat alles op tijd wordt afgehandeld en de certificaten op tijd worden geleverd. Na betaling kunnen we wel een getekende versie per e-mail verzenden.
 • Betaling factuur/verzending certificaat: We hebben besloten geen bewijs van facturatie, via de mail, meer te accepteren. Een overboeking kan na betaling en uitprinten bewijs, weer worden geannuleerd. Het enige bewijs van betaling is dat het geld bij ons op de rekening moet staan. Pas dan verzenden wij de certificaten.
 • Verzendadres certificaat: De normale procedure, “er staat niets in het notitieveld”, is dat het certificaat verzonden wordt naar de scheepseigenaar die onder punt 4 van het certificaat wordt genoemd. Tenzij er een verwijzing is naar punt 52, dan wordt het certificaat daar naartoe verzonden. Als de scheepseigenaar of zijn vertegenwoordiger wilt dat het certificaat naar een ander adres wordt gezonden, dit svp in het notitieveld noteren.

Nagekeken concept certificaten:

 • Gewijzigde concepten: Op dit moment zijn we bezig om de concepten digitaal na te kijken. Jullie kunnen onder stap 902 zien welke wijzigingen er op het concept zijn gemaakt om een correct certificaat af te geven.
 • Erkende deskundigen binnen ADN 2019:
  De aanwijzing van deskundigen onder ADN-2109 artikel 8.1.7.2 heeft in het verleden ook plaatsgevonden onder ADN 2017, maar dan onder artikel 8.1.7 en de toelichting dat het bedrijf erkend veilige inrichtingen mocht keuren. In de huidige bijlage op de website van ILT is het overzicht van erkende bedrijven voor zowel artikel 8.1.7.1 als 8.1.7.2 hier terug te vinden.  De bedrijven die in de derde kolom “alle elektrisch” zijn voorzien van “ja”, zijn aangewezen om keuringen conform artikel 8.1.7.2 uit te voeren.In het ADN is bij artikel 8.1.7.3 gekozen voor de uitvoering door “een deskundig persoon van een gespecialiseerd bedrijf”. De voorschriften voor de uitvoering van reparatie en revisie aan dergelijke apparatuur is in de norm NEN-EN-IEC 60079-19 terug te vinden. De omschrijving in de ES-TRIN komt overeen met de voorschriften uit de genoemde norm. Deze keuring (en bijbehorende informatie) wordt in principe uitgevoerd door het klassenbureau of de erkende keuringsinstantie conform artikel 8.1.7.2.
 • Certificerende inspecties van binnenvaartuigen in Frankrijk:

De Franse autoriteiten / Commissie van Deskundigen deelde ons desgevraagd mee dat:

NBKB inspecteurs géén “niet Franse” vaartuigen in Frankrijk / op Frans grondgebied mogen certificeren, uitsluitend ná specifieke toestemming van de Franse Commissie van Deskundigen. In een dergelijk geval gelieve de NBKB administratie hierover z.s.m. te informeren, welke dan zullen trachten op zo kort mogelijke termijn de toestemming van de Franse Commissie van Deskundigen te verkrijgen.

Wij kunnen inspecties op Frans grondgebied uitvoeren als een Inspectie Organisatie conform de Franse wetgeving, echter alleen op basis van de Franse technische regelgeving (zie het maar als de Franse Binnenvaartwet).
Wij hebben deze regelgeving in de Franse taal ontvangen en zijn doende te bezien in hoeverre en of wij daar de inspecteurs over kunnen informeren. Hierover zal pas ergens eind september volledige duidelijkheid bestaan. Tot die tijd c.q. tot nadere berichtgeving kunnen NBKB inspecteurs dus géén certificerende inspecties aan vaartuigen in Frankrijk uitvoeren. Afgifte van en certificaat uit naam van Franse autoriteiten is dus niet toegestaan.

Om problemen en juridische consequenties te vermijden verzoeken wij eenieder binnen NBKB conform te handelen.

 • Keuring in hoogte verstelbare stuurhuizen

Naar aanleiding van een reality check willen we het volgende nogmaals onder de aandacht brengen.

Onder Artikel 7.12 lid 12 onder c, van de ES-TRIN, staat dat in hoogte verstelbare stuurhuizen en toebehoren moeten, met een regelmaat van tenminste elke vijf jaar, door een erkend deskundige worden gekeurd. Met de bemerking dat ter gelegenheid van deze keuringen voldoende sterkte en stabiliteit rekenkundig moet worden aangetoond.

Er is hiervoor wel een overgangsbepaling. Deze zegt dat de keuring, N.V.O. is, uiterlijk bij verlenging van het binnenschipcertificaat. De Commissie van Deskundigen kan een ander geëigend bewijs als gelijkwaardig erkennen indien het rekenkundig bewijs niet geleverd kan worden.

Bovenstaande houdt in dat bij hercertificering er een berekening aan boord moet liggen waarbij de stuurhut in de hoogste stand moet worden aangenomen en de tanks voor 50% gevuld. Indien dit niet aan boord is, kan worden volstaan met een praktijk hellingproef.

Let op voor schepen die niet op de Rijn varen en waarvan de kiel is gelegd voor 1 januari 1985, is het gehele artikel 7.12, N.V.O.

 • Koppelpontons en drijvende werktuigen

Met Bert Holster hebben we een nieuwe opzet gemaakt voor het keuren van koppelpontons en de drijvende werktuigen die uit een configuratie van koppelpontons bestaat. Helaas heeft ILT aangegeven dat er internationaal nog geen akkoord is over de koppelpontons zoals Nederland dat doet. Dit houdt in dat we de koppelpontons nog steeds keuren zoals in de procedure voor het keuren van koppelpontons is aangegeven. De prijs voor de afgifte van een verklaring is echter gewijzigd. Voorheen was dit € 90,=, maar doordat we nu veel verklaringen afgegeven, hebben we de kosten kunnen verlagen naar € 55,=, per verklaring, exclusief afstempelen plaatje.

Daarnaast hebben we van ILT, tijdens een technisch overleg, te horen gekregen dat de certificaten, zoals wij ze opmaken door het buitenland niet worden geaccepteerd. Er is vooralsnog geen draagvlak voor de Nederlandse oplossing met de koppelpontons in een aparte bijlage of straks onder punt 52, zoals ILT dat graag wilt hebben.

Wat wij nu doen is wel vaargebied 3 en 4 afgeven, indien dat kan, maar de scheepseigenaar informeren dat dit buiten Nederland vooralsnog niet is geaccepteerd. Zodra we meer weten van ILT, zullen we jullie direct informeren en dan kunnen we ook het voorstel van Bert verder uitwerken en, na goedkeuring door onze TC, dit met iedereen delen.

 • Uitrusting aan boord van kleine drijvende werktuigen

Ook hebben we nog nagevraagd hoe het zit met de uitrusting aan boord van de kleine drijvende werktuigen. Het antwoord van ILT is dat we de vigerende wet- en regelgeving moeten toepassen en als een vaartuig bepaalde onderdelen niet aan boord kan nemen, omdat het te klein is, dan moet men een ontheffing hiervoor aanvragen. Dit kan een standaard ontheffing zijn, zoals voorheen bij open rondvaartboten werd gedaan.

Bovenstaande is om de naam van NBKB hoog te houden en de service aan de scheepseigenaar te vergroten. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat we doorlooptijd van (her)certificering zo kort mogelijk houden. Dit kan door nauwkeurig te werken en de dossiers op tijd af te ronden.