Wiki's met de category: ROSR hoofdstuk 7

Bediening motoren, toerenteller

Published on: 24 April 2015

1.

Artikel 7.04

Bediening motoren, toerenteller . De bediening en de controle van de voortstuwingsmotoren en van de stuurinrichtingen moet vanaf de stuurstelling mogelijk zijn. Voortstuwingsmotoren die zijn voorzien van een vanaf de stuurstelling bedienbare koppeling, of die een vanaf de stuurstelling bedienbare verstelbare schroef aandrijven, hoeven slechts in de machinekamer aan- en uitgezet te kunnen worden. Alleen ROSR: de bediening van elke voortstuwingsmotor moet kunnen geschieden door één enkele hefboom. De hefboom moet volgens een cirkelboog, welke zich bevindt in een verticaal vlak dat nagenoeg evenwijdig is aan de lengte-as van het schip kunnen worden bewogen. Het verplaatsen van deze hefboom in de richting van het voorschip moet het schip vooruit doen varen, terwijl verplaatsing van de hefboom in de richting van het achterschip het schip achteruit doet varen. Aan weerszijde van de nulstand van de hefboom vindt het koppelen of omkeren plaats. In de nulstand moet de hefboom vanzelf blijven staan. De uitvoeringseisen voor het handel zijn, behalve bij schepen geschikt voor de eenmansradarvaart, NVO. Het toerental van motor of schroefas moet aangegeven worden.        

Testknop alarmen (ROSR)

Published on: 24 April 2015

2.

Artikel 7.03

Testknop alarmen (ROSR). Er moet een inrichting voor het controleren van de signaallampjes van de alarminrichting aanwezig zijn.

3.

Artikel 7.03

Voorgeschreven alarmen (optisch en akoestisch) in de stuurhut. Wanneer één van de rode signaallampjes gaat branden moet een akoestisch signaal klinken. Voor de verschillende lampjes kan hetzelfde akoestische alarmsignaal worden gegeven. Het geluidsniveau van dit signaal moet ten minste 3 dB(A) meer bedragen dan het maximaal heersende geluidsniveau ter plaatse van de stuurstelling. Het akoestische signaal moet kunnen worden uitgezet na het constateren van het uitvallen of van de storing. Dit mag geen nadelige invloed hebben op het functioneren van het signaal voor andere storingen. De rode signaallampjes mogen echter pas na het verhelpen van de storing uitgaan. De signalerings- en controle-instrumenten moeten bij het uitvallen van de voeding automatisch op een andere energiebron worden geschakeld.  

Nautische tekens en seinen

Published on: 24 April 2015

4.

Artikel 7.01

Nautische tekens en seinen De voor het voeren van een schip noodzakelijke bedieningsapparatuur moet gemakkelijk kunnen worden bediend. De stand waarin zij zijn gebracht moet duidelijk herkenbaar zijn. Hieronder vallen: -navigatielichten: toplichten, boordlichten, heklichten, rondom schijnende lichten, blauwe flikkerlichten en blauwe lichten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen; - de geluidsseinen en het blauwe bord met de bijbehorende lichten.    

Toelichting

Published on: 23 April 2015

5.

Keuringsbewijs tachograaf

Published on: 23 April 2015

6.

Artikel 7.03

Keuringsbewijs tachograaf Een tachograaf moet door een door de Rijksdienst van het Wegverkeer aangewezen instelling ingebouwd en verzegeld zijn. Hiervan moet een verklaring aan boord aanwezig zijn. Deze verklaring is maximaal 5 jaar geldig.  

Verklaring radar en bochtaanwijzer

Published on: 23 April 2015

7.

Artikel 7.03

Verklaring radar en bochtaanwijzer Deze verklaringen moeten bij een vernieuwing van het certificaat vernieuwd worden indien ze ouder dan 6 maanden zijn. Deze verklaringen zijn maximaal 5 jaar geldig. Er is een lijst van hiertoe aangewezen bedrijven en instellingen opgenomen in ShipCheck en I-check.  

Aandachtspunten

Published on: 23 April 2015

8.

Wegafhankelijke besturing boegschroef

Published on: 23 April 2015

9.

Artikel 7.04

Jan 2015     Wegafhankelijke besturing boegschroef:   Tijdens de laatste TC met IL&T is nogmaals besloten dat toch een wegafhankelijke besturing en/of gecombineerde bediening vereist is. De interpretatie door de Belgische autoriteiten acht IL&T incorrect en zal hen in het internationaal overleg hierop wijzen.   Voor ons betekent het dus dat vanaf heden bij onze (her)certificerende inspecties een wegafhankelijke besturing en/of gecombineerde bediening geëist dient te worden zoals voorheen.   De eerder in de veiligheidsrapportage gebruikte standaard zin: “ De boegschroef wordt niet bediend door een hefboom evenwijdig aan de richting van de stuwkracht echter, er is geen sprake van een verplicht aanwezige boegschroefinstallatie. Rekening houdende met de thans met IL&T, respectievelijk de internationaal lopende discussie is het niet aanwezig zijn van een wegafhankelijke besturing en/of gecombineerde bediening niet als afwijking aangemerkt. Afhankelijk van de uitkomst van voornoemde discussie bestaat de mogelijkheid dat in een later stadium alsnog aanpassingen doorgevoerd moeten worden.” mag niet meer worden gebruikt. Inspecteurs welke deze standaard zin in hun rapportages hebben gebruikt doen er verstandig aan de betreffende eigenaren te informeren over het definitief door IL&T in deze ingenomen standpunt, teneinde boetes voor eigenaren te voorkomen. Wij vertrouwen op jullie medewerking in deze.   Wij zullen op de NBKB website onder het item nieuws aangeven dat; De lopende discussie m.b.t. wel/niet vereist zijn van een wegafhankelijke besturing is onlangs uitgekristalliseerd binnen de Technische Commissie van IL&T met marktpartijen en geconcludeerd moet worden dat wanneer de boegschroef niet wordt bediend door een hefboom evenwijdig aan de richting van de stuwkracht echter, er is geen sprake van een verplicht aanwezige boegschroefinstallatie, is een wegafhankelijke besturing en/of gecombineerde bediening wel vereist en als zodanig te worden uitgevoerd wanneer her-certificatie na 1-1-2010 is uitgevoerd.

Nieuwsbrieven

Published on: 23 April 2015

10.

Hoofdstuk 7 stuurhuis

Published on: 23 April 2015

11.

Verkeersregels AIS

Published on: 23 April 2015

12.

Artikel 7.06

26-05-14 Verkeersregels (agendapunt 6 plenaire vergadering)     Tijdens de plenaire vergadering zal worden besloten hoe lang men mag blijven doorvaren wanneer AIS-apparatuur onverhoopt defect raakt. Nederland zet in op toestemming voor reparatie in de haven van bestemming, mits binnen48 uur nadat het defect is opgetreden. Hierbij moet dan de radar worden ingeschakeld en moet het schip zich met enige regelmaat melden bij de verkeerspost. Op basis van de discussie in Comité RP worden geen problemen verwacht in de plenaire vergadering.   In Comité RP is tevens overeenstemming bereikt over minimumeisen aan apparatuur ten behoeve van Inland ECDIS. Dit zijn de digitale vaarwegkaarten ten behoeve van het gebruik van AIS. De apparatuur die wordt gebruikt voor het projecteren van de vaarwegkaarten, mag tijdens de vaart alleen voor dat doel worden gebruikt.      

Lichtdoorlatendheid van stuurhuisruiten

Published on: 23 April 2015

13.

Artikel 7.02

lichtdoorlatendheid van stuurhuisruiten. 26 mei 2014 Sinds de overgangsbepalingen op de agenda staan, is het onderwerp “lichtdoorlatendheid” door het binnenvaartbedrijfsleven aangeduid als één van de grootste knelpunten. Na jaren van onderhandelen valt nu eindelijk een besluit.  Met dit besluit wordt naar schatting een derde van de Nederlandse vloot een kostenpost van vele duizenden Euro’s bespaard, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Het voorliggende besluit houdt in dat bestaande schepen mogen blijven varen met ruiten die weliswaar geen 75%, maar wel minimaal 60% lichtdoorlatendheid hebben. In dat geval kan met enkele eenvoudige en goedkope maatregelen worden bereikt dat het zicht voor de roerganger niet vermindert. Dit besluit wordt genomen op basis van uitgebreid onderzoek, uitgevoerd door TNO in opdracht van het ministerie van IenM.