Nadere uitleg t.b.v. de certificering van pleziervaartuigen en drijvende werktuigen

In 2006 is besloten dat er één set aan voorschriften komt voor alle binnenwateren in Europa. Tot 2018 eerst voor de communautaire wateren exclusief de Rijn en vanaf oktober 2018 voor alle binnenwateren inclusief de Rijn. Om dit mogelijk te maken moest een keuze worden gemaakt volgens welk regime, welke schepen certificaatplicht zouden krijgen. In 2006 is gekozen voor de systematiek van de Rijnvaart, L≥20m of LxBxT≥100m3 of behorende tot een specifieke categorie. Als gevolg van deze keuze kregen pleziervaartuigen en drijvende werktuigen certificaatplicht. Voor deze groep schepen is een overgangstermijn gegeven van tien jaar, vanaf 20-12-2008 tot 30-12-2018.

ILT heeft middels lezingen, kranten en tijdschriften en social media aandacht gegeven aan de komende certificaatplicht en het op tijd aanmelden voor certificering. Er is een groep aan schepen die zich voor 1 november heeft aangemeld maar waarvoor het de overheid niet gelukt is, het certificaat voor 30-12-2018 af te geven. Deze schepen hebben op grond van de Algemene wet Bestuursrecht een bewijs van aanmelding gekregen en worden in de loop van 2019 onderzocht op basis van de normen zoals van toepassing op 30-12-2018
Wanneer de aanvraag na 1-11-2018 is ingediend en het onderzoek wordt na 30-12-2018 afgerond moet het vaartuig voldoen aan de voorschriften, die van toepassing zijn op de afgiftedatum van het certificaat.
Voor vaartuigen die in de loop van 2019 onderzocht worden en beschikken over een bewijs van tijdige aanmelding geldt dat als de inspecteur contact met u opneemt, het vaartuig volledig gereed en zonder tekortkomingen dient te worden aangeboden voor inspectie. U kunt ook zelf contact opnemen met de inspecteur.
Bovenstaande is mede gebaseerd op correspondentie met de Inspectie Leefomgeving en Transport.